FORSIDEN | Om foreningen | Navnet Svolvær | Stedsnavn| Bybilder | Attraksjoner | Bykart | Reise til Svolvær | FORUM
 

- i går

-
STEINALDER
- VIKINGTID
- NYERE TID


- GAMLE BILDER
- GAMLE POSTKORT
- GAMLE HUS

- FILMKLIPP
- LOFOTFISKET

- PÅ FOLKEMUNNE
- MUSIKK
- KUNST
- KULTUR
- IDRETT

- SAGN & MYTER

- TINGSTEDET    KJEPSØY

- BØKER OM   SVOLVÆR

-
MAIL

 
Vedtekter for Svolvær Historielag - Styrets sammenstening

- Vedtekter for Svolvær Historielag
- Historielagets første styre
- Medlemskap og årskontigent


Styrets sammensetning etter årsmøte 2013

Bjørn K. Hansen - leder
Viggo Berg – kasserer.

Håkon Gjertsen– Styremedlem
Ola Bush Iversen - styremedlem
Atle Petersen - styremedlem

Finn Danielsen - varamedlem
Rune Green - varamedlem
Knut Varberg – Æresmedlem. r.i.p.
Henrik Fauske - Æresmedlem
. r.i.p.


Styrets sammensetning etter årsmøte 2012
Bjørn K. Hansen - leder
Viggo Berg – kasserer         
Atle Petersen – styremedlem
Baard Nordby - styremedlem r.i.p.
Håkon Gjertsen– Styremedlem
Ola Bush Iversen - styremedlem

Finn Danielsen - varamedlem
Rune Green - varamedlem
Knut Varberg – Æresmedlem
Henrik Fauske - Æresmedlem


Vedtekter for Svolvær historielag
Vedtatt på stiftelsesmøte den 17.11.03

§1 Navn:
Foreningens navn er Svolvær Historielag .

§2 Formål:
Samle og synliggjøre Svolværs historie.

§3 Medlemmer og medlemsbetingelser:
3.1. Som medlemmer i Svolvær historielag opptas:
- Enkeltpersoner med interesser som naturlig faller inn under formålet, som har betalt medlemsavgift eller personer som identifiserer seg med foreningens formål,vedtekter og retningslinjer.
- Etter forslag kan generalforsamlingen utnevne til æresmedlem enhver foreningen vil hedre i særlig grad. Til dette kreves 2/3 flertall blant de fremmøtte.

3.2. Et medlemskap er kun gyldig innen gitt kalenderår.
    Altså t.o.m. 31.12 det året innbetalingen er gjort.

3.3. Medlemmene er forpliktet til å overholde vedtektene til foreningen og de beslutninger og avtaler som i henhold til disse treffes av foreningens organer.

3.4. Medlemmene har rett til lik og rettferdig bruk av foreningens tjenester.

3.5. Kontingenten fastsettes på årsmøtet.


§4 Foreningens organ og myndighetsområder:
4.1. Styret:
Foreningen ledes av et styre, og forpliktes av underskrift av leder og ett styremedlem. Styret velges av og blant medlemmene på årsmøtet. Styret består av leder og styremedlemmer, og fastsettes for 2 år. Antall styremedlemmer fastsettes på årsmøtet. Styret forbereder årsmøtet, forbereder og gjennomfører andre medlemsmøter etter behov. Foreningen fører protokoll fra sine møter.


4.2. Årsmøte:
Årsmøtet er Foreningens øverste myndighet. Det skal som minimum holdes ett årsmøte per kalenderår. Årsmøtet finner sted siste halvår per kalenderår. Til årsmøtet foreligger styrets årsberetning og saksliste for årsmøtet. Forslag til årsmøtet skal sendes ut før årsmøtet og ikke senere enn 1 måneder før.
Papirene til årsmøtet sendes ut før årsmøtet, og ikke senere enn 3 uker før årsmøtet.
Årsmøtet må ellers behandle:
- Godkjenning av innkalling og dagsorden.
- Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
- Styrets årsberetning.
- Regnskap og budsjett (herav neste kontingent).
- Anvendelse av disponible midler.
- Fastsetting av arbeidsplan for kommende år.
- Valg av leder og styre.
- Innkommede saker.
- Diverse.

4.3. Ekstraordinært årsmøte:
Når minst 1/3 av medlemmene eller styret krever det skal det innkalles til ekstraordinært årsmøte. Årsmøte skal innkalles med minst 14 dagers frist. Innkallingen skal inneholde sakspapirer til de saker som ønskes behandlet.

§5 Sanksjoner:
Ordniære medlemmer, styremedlemmer, som opptrer grovt uaktsomt, eller på annen måte antas å kunne skade foreningen, kan etter vedtak i årsmøtet ekskluderes fra forening.


§6 Endring av vedtektene:
Forslag til vedtektsendringer må, for å kunne behandles av årsmøtet, være nevnt i innkallingen. Til vedtektsendringer kreves minst ¾ flertall på ordinært årsmøte.

§7 Styremøter:
- Styret skal ha minst 2 styremøter per kalenderår eller når det anses som nødvendig.
- Møtene kan foregå per telefon
- Saker fra medlemmer kan sendes inn og tas opp fortløpende slik at styret kan ta
  disse opp på styremøtene
- 4 av 7 styremedlemmer må være tilstede ved møtene
- 3 av 4 må være enige for å vedta en beslutning

§8 Oppløsning:
Hvis Svolvær historielag skulle ønske å opphøre med sin virksomhet, må dette vedtas av ordinært årsmøte med 2/3 flertall. Ved evt. oppløsning skal overskuddet på Svolvær historielag 's kontoer overføres til en institusjon eller forening med tilknytning til Svolvær.

Historielagets første styre:
Bjørn K. Hansen - leder
Viggo Berg – kasserer         
Atle Petersen – sekretær
Finn Danielsen - styremedlem
Knut Varberg – styremedlem
Henrik Fauske– Styremedlem
Einar Eilertsen – Styremedlem

Medlemskap:
Historielaget ønsker flere medlemmer, både støttemedlemmer og de som ønsker å gjøre
en jobb innenfor historielaget


Årskontigent:
Kontigent/medlemsavgift Kr. 200,- pr år.

Kontonummer for innbetaling av medlemskap i Svolvær Historielag.
5373 05 39343


Toppen

 

Svolvær Historielag 2004/2013